10:25 - 30/09/2020

QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG NƯỚC THỜI GIAN THỰC

CAE cung cấp cho khách hàng giải pháp sáng tạo để giám sát lưu lượng sông thời gian thực, vượt khỏi hạn chế của các đường cong lưu lượng truyền thống...